Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

 

Prowadzenie podmiotu prawa handlowego w Polsce to nie taka prosta sprawa. Przekonał się już o tym niejeden przedsiębiorca. Ustawodawca oprócz (niemałych) obciążeń fiskalnych nakłada również różne obowiązki z zakresu sprawozdawczości.  Spółki które muszą stosować się do przepisów jakie nakłada na nich Ustawa O Rachunkowości a dokładnie artykuł 2 tejże ustawy, są zobligowane do składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego mieszczącego się przy al. Ujazdowskich 11 w Warszawie. Tego obowiązku mogą uniknąć spółki jawne oraz partnerskie, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają kwoty 1.200.000 Euro. Konsekwencją tego jest brak obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych co z kolei przekłada się na brak konieczności sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Dobrą informacją i krokiem, zdaniem wielu przedsiębiorców we właściwym kierunku jest zniesienie od 1 .01. 2013 roku  obowiązku ogłaszania przez spółkę sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim.

 

Warto dodać, że sprawozdanie finansowe wraz z kompletem dokumentów składa kierownik jednostki. W terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania musi przedłożyć dodatkowo: opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały potwierdzający zatwierdzenie sprawozdania oraz podział zysku lub straty oraz sprawozdanie z działalności. Każda z tych czynności niestety generuje dla firm objętych obowiązkiem dodatkowe koszty, które muszę zostać wliczone w cenę usług lub marżę na towarze a tym samym przyczyniają się globalnie do wzrostu cen. Nie bez znaczenia jest, że w każdym z tych zagadnień warto najpierw zasięgnąć porady u księgowa Wałbrzych. Najlepiej wybrać do tego certyfikowane biuro rachunkowe z dobrą znajomością zagadnienia. Dzięki takiemu postępowaniu można ominąć szeregu problemów z Fiskusem.

 

Uwaga! Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego nie zostanie zatwierdzone sprawozdanie, to w ciągu najbliższych 15 dni trzeba koniecznie przedłożyć w sądzie niepotwierdzone sprawozdanie. To jedyny sposób na ominięcie dużych kłopotów.

 

Warto zapamiętać, że złożenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe! Nie ma więc możliwości uniknięcia tej czynności. W przypadku zaniechania tej funkcji ustawodawca przewidział karę grzywny do wysokości 10 000 zł lub karę ograniczenia wolności (sic!). W ostateczności jeśli spółka pomimo wezwań nadal nie przedłoży sprawozdania właściwy sąd rejestrowy może zadecydować o rozwiązaniu spółki i/lub określić likwidatora, który podejmie odpowiednie działania będące następstwem braku złożenia sprawozdania. Sądzimy, że w tej perspektywie warto jednak sprawozdanie złożyć...

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.