Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

 

Spółki które muszą stosować się do przepisów jakie nakłada na nich Ustawa o rachunkowości a dokładnie artykuł 2 tejże ustawy, są zobligowane do składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego przy al. Ujazdowskich 11 w Warszawie. Tego obowiązku mogą uniknąć spółki jawne oraz partnerskie, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają kwoty 1.200.000 Euro. Konsekwencją tego jest brak obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych co z kolei przyczynia się na brak konieczności sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Od 1 .01. 2013 roku został zlikwidowany obowiązek ogłaszania przez spółkę sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim.

 

Sprawozdanie finansowe wraz z kompletem dokumentów składa kierownik jednostki. W terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania musi przedłożyć dodatkowo: opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały potwierdzający zatwierdzenie sprawozdania oraz podział zysku lub straty oraz sprawozdanie z działalności.W każdej z tych rzeczy warto najpierw zasięgnąć rady od księgowa Wałbrzych.

 

 

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego nie zostanie zatwierdzone sprawozdanie, to w ciągu najbliższych 15 dni trzeba przedłożyć w sądzie niepotwierdzone sprawozdanie.

 

Złożenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe. Nie ma więc możliwości uniknięcia tej czynności. W przypadku zaniechania tej funkcji ustawa przewiduje karę grzywny do wysokości 10 000 zł lub karę ograniczenia wolności. W ostateczności jeśli spółka nadal nie przedłoży sprawozdania sąd rejestrowy może zadecydować o rozwiązaniu spółki lub określić likwidatora.